Sponsoring

In toenemende mate is er binnen het onderwijs aandacht voor sponsoring van bepaalde activiteiten. Het gaat hierbij om geld, goederen of diensten die aan het bestuur, directie, personeelsleden of leerlingen verstrekt worden en waarvoor de sponsor soms een tegenprestatie verlangt. Schenkingen vallen niet onder het begrip sponsoring.

Het PENTA college hanteert het landelijk sponsorbeleid van het Ministerie van Onderwijs, waarbij gedragsregels vastgelegd zijn in een convenant.

In het sponsorbeleid staan de volgende uitgangspunten centraal:

•Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
•Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school;
•Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt;
•Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
•Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen;
•Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
 
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het aangaan van sponsorovereenkomsten.