Schoolvakanties

Vakantie schooljaar 2020-2021

Zomervakantie 
Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020
Herfstvakantie 
Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie 
Zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen 
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Koningsdag
Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie
Zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei 2021
2e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie 2021 
Zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Godfried Richter moet zich hierbij houden aan de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren altijd tijdig de vakantiedata op onze website en in ons ouderblad.

Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de adviesdata die het Ministerie publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata, maar gebruik altijd de data die door school zijn gepubliceerd.

Verlofaanvragen

De leerplichtwet regelt onder meer het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties.

Verlofaanvragen kunt u schriftelijk richten aan de teamleider van uw zoon of dochter.

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van `gewichtige omstandigheden´.
Bijvoorbeeld:

 • een verhuizing van het gezin;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders of verzorgers het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek hiertoe moet zijn voorzien van een werkgeversverklaring, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat in geen enkele van de twaalf officiële schoolvakantieweken vakantie kan worden opgenomen.
Als u geen vrij kunt krijgen in de voorjaarsvakantie, maar bijvoorbeeld wel in de herfstvakantie, de kerstvakantie of de zomervakantie dan heeft u geen recht op vakantieverlof ter compensatie voor het niet op vakantie kunnen gaan in de voorjaarsvakantie.
Als er toestemming gegeven kan worden voor vakantieverlof kan dat:

 • slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan tien schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Geen redenen voor verlof zijn:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • het ontlopen van de verkeersdrukte;
 • als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
 • reeds gekochte tickets;
 • door anderen betaalde vakanties;
 • “er wordt toch geen les gegeven”.

De school is verplicht de leerplichtambtenaar altijd op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim.

Aanvraagformulier verlof