Ouders in de school

We vinden het belangrijk en plezierig om ouders in de school te hebben. Via ouders in de Raad van Curatoren, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is er een mogelijkheid om met de directie allerlei schoolaangelegenheden te bespreken en adviezen te geven. Het overleg wordt door de schoolleiding bijzonder op prijs gesteld.
De informatie vanuit de school wordt gegeven in de vorm van cijferoverzichten, voorlichtingsavonden, ouderspreekavonden, mentoravonden, brieven, roosterwijzigingen en nieuwsbrieven. En natuurlijk ook via deze website.
Voor het overige vinden we een goed individueel contact tussen school en ouders belangrijk. In voorkomende gevallen zal de mentor of de vakdocent niet aarzelen om rechtstreeks contact op te nemen met de ouders en omgekeerd worden ouders van harte uitgenodigd de leerkracht of de mentor te benaderen als er aanleiding voor is.

Ouderraad

De Ouderraad heeft ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school.

Om dit doel te bereiken zorgt de ouderraad voor:
• Het vertegenwoordigen van de ouders
• Als aanspreekpunt fungeren voor de ouders
• Het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders
• Het (mede)organiseren van activiteiten
• Het steunen van de school bij de vervulling van haar taak
• Het bevorderen van de groei en de ontwikkeling van de school
• Het onderhouden van contacten met de directie
• Het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan de schoolleiding

De ouderraad treedt namens de ouders op zonder dat hierdoor aan de individuele rechten en verplichtingen van deze personen tekort wordt gedaan. Als ouderraad houden we ons bezig met collectieve vraagstukken en niet met individuele vraagstukken.

Samenstelling ouderraad:

De ouderraad bestaat uit ouders, die alle leerjaren van de school vertegenwoordigen.
Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende personen:

• Mevr. Yilmaz-Nederlof
• Dhr. den Otter (voorzitter)
• Mevr. Slotboom
• Dhr. de Bruin 
• Mevr. van Oudheusden
• Mevr. Pols
• Dhr. Mercera


Contact:

Iedere ouder kan zijn vraag of opmerking kwijt aan de ouderraad via het mailaccount: ouderraadrb@penta.nl. De ouderraad zal uw vraag dan proberen te beantwoorden of bij de directie onder de aandacht brengen.

De ouderraad informeert de ouders via de nieuwsbrief en via de website.